X

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Świadczę pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód osobowych i rzeczowych.

Moje usługi, polegające w szczególności na analizie sprawy, zgłoszeniu szkody, negocjacjach z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody oraz sporządzaniu pism i reprezentacji na etapie postępowania likwidacyjnego, sądowego i egzekucyjnego, obejmują dochodzenie roszczeń w związku z m. in.:


W związku z kilkuletnią i w dalszym ciągu trwającą współpracą z wiodącym na rynku Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w czasie której wziąłem udział w ponad 300 rozprawach sądowych, posiadam wiedzę w zakresie postępowania ubezpieczycieli, którzy często świadomie zaniżają wysokość należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Doświadczenie to pozwala mi na zastosowanie najkorzystniejszych z punktu widzenia interesu Klienta technik dochodzenia roszczenia, w ramach których można uzyskać m. in.: