X

Polityka prywatności

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu oraz szanując ich prawo do prywatności, Kancelaria Radcy Prawnego Michał Porębski (zwana dalej: „Kancelaria”) z siedzibą przy ul. Wolności 24, lok. 2.13.3, 58-260 Bielawa, posługująca się numerem NIP 8822010460 oraz numerem REGON 360351500, jako administrator danych osobowych wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

§ 1

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię.

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Porębski z siedzibą przy ul. Wolności 24, lok. 2.13.3, 58-260 Bielawa, posługująca się numerem NIP 8822010460 oraz numerem REGON 360351500.

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: +48 501 802 343, adresem e-mail: radcaprawny@michal-porebski.pl lub pisemnie pod wskazanym powyżej adresem siedziby administratora, w tytule wpisując dopisek „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.

§ 3

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 4

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, adres siedziby, numer NIP, REGON.

§ 5

DOWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 2. Podanie danych koniecznych do prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale ich niepodanie może mieć istotny wpływ na możliwość prowadzenia tej sprawy.
 3. Podane w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w nim pytania.

§ 6

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy oraz po jej wykonaniu jednak wyłącznie w przypadkach i zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 2. Dane dotyczące wystawionych przez Kancelarię dokumentów księgowych (paragonów lub faktur) będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, określonego w odrębnych przepisach (w szczególności Ordynacji podatkowej) na 5 lat.
 3. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 4. W zakresie wyrażonej zgody dane osobowe będą przechowywane do czasu jej wycofania lub do czasu udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane.

§ 7

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane Kancelarii dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, komornikom, instytucjom rządowym).
 2. Ponadto dane przekazywane będą podmiotom współpracującym z Kancelarią, tj. w zakresie usług księgowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kurierskich, pocztowych, prawnych. Wyżej wskazane podmioty w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 8

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane są przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania danych – prawo do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
 3. prawo do usunięcia danych– prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie ma miejsce po ustaniu celu ich przetwarzania; jest niezgodne z prawem; gdy wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania lub gdy usunięcie jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b), istnieje prawo do przekazania danych innemu Administratorowi;
 6. prawo do sprzeciwu – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f), istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; przetwarzanie może mieć dalej miejsce, gdy wykazane zostaną ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i swobód lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń;
 7. prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia- w przypadku uznania, iż sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. W Polsce uprawnienia te sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§ 9

OBSZAR PRZETWARZANIA ORAZ BRAK PROFILOWANIA

 1. Przekazane Kancelarii dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie narzędzia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 2. Przekazane Kancelarii dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 10

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć zmiana prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój technologii internetowej, czy rozwój serwisu internetowego Kancelarii. Każda zmiana opublikowana zostanie w serwisie internetowym Kancelarii.


POLITYKA COOKIES

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z treścią dyrektyw Unii Europejskiej o nr 2009/136/WE oraz o nr 2009/140/WE, oraz zapisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, Kancelaria Radcy Prawnego Michał Porębski informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies”, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki „cookies” to przede wszystkim pliki tekstowe, które zawierają m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 2

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

§ 3

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Serwis nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 2. Zakres informacji zbieranych automatycznie przez Serwis w ramach plików „cookies” zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 3. Informacje zawarte w plikach „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu,
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 4

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. Przykładowe linki do zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach:
  – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.