X

Wynagrodzenie

Dostosowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem, przed podjęciem współpracy.

Podstawowe formy to:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Ta forma rozliczenia polega na ustaleniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia, w ramach której Kancelaria realizuje ustalone z Klientem zlecenie, np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie projektu umowy, sporządzenie pisma procesowego, reprezentowanie przed sądem lub organem.

Zaletą tej formy rozliczenia jest dla Klienta pewność i niezmienność wynagrodzenia jeszcze przed podjęciem czynności przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostaje w oparciu o niezbędny nakład pracy, zależny od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku spraw sądowych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o „stawki minimalne” określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 poz. 265 z późn. zm.), które mogą być modyfikowane ze względu na stopień zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy.

Rekomenduję tę formę współpracy np. przy sporządzeniu pisma, reprezentowaniu przed sądem lub organem, przygotowaniu opinii, analizie umowy.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Ta forma rozliczenia polega na pomnożeniu uprzednio ustalonej stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla Klienta godzin. Praktykowana jest najczęściej w przypadku zleceń, dla których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia czasu pracy niezbędnego do jego realizacji.

Zaletą tej formy rozliczenia jest pewność Klienta, że płatność odpowiada ilości godzin niezbędnych do wykonania danego zlecenia.

Rekomenduję tę formę współpracy klientom, których zapotrzebowanie na doradztwo prawne dynamicznie się zmienia lub potrzebują doraźnej pomocy prawnej, a chcą mieć możliwość szybkiej konsultacji i wsparcia ze strony prawnika a także np. mediacjach i negocjacjach, czy prowadzeniu procesów, w których nie sposób oszacować czasu ich trwania.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE PLUS SUCCESS FEE

Dostrzegając potrzeby Klientów Kancelaria oferuje możliwość podjęcia współpracy w oparciu o wynagrodzenie za realne efekty pracy i osiągnięcie ustalonego celu (sukcesu). Zasady wynagradzania ustalane są indywidualnie w formie negocjacji.

Poniżej przedstawiam Państwu tabelę zawierającą przykładowe wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi.